محورهای همایش :
 • آبیاری و زهکشی
 • شیوه های ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه‌ های آبیاری و زهکشی
 • شیوه های ارتقای بهره وری آب در اراضی کشاورزی فاریاب، کم‌‌آب و دیم
 • شیوه های ارتقای بهره وری آب آبیاری در شرایط شوری آب و خاک
 • راهکارهای افزایش بهره‌وری آب آبیاری در شرایط غیراستاندارد تولید محصول
 • افزایش بهره وری مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری
 • روش‌های مناسب برنامه‌ریزی آبیاری برای الگوهای مناسب کشت
 • مدیریت یکپارچه سامانه آب، خاک و گیاه
 • مدیریت آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده
 • نقش ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی در افزایش بهره وری مصرف آب
 • بهینه سازی مصرف، تخصیص منابع آب و الگوی کشت با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی
 • نقش استفاده از زهکشی کنترل شده و زهکشی زیستی در افزایش بهره وری مصرف آب
 • بهینه‌سازی عملیات طراحی و اجرای زهکشی با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
 • مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 • نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران
 • هیدرولیک و سازه های آبی
 • راهکارهای بهره برداری بهینه از سازه های آبی با رویکرد افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیط‌های متخلخل در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک رسوب و رودخانه در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیط زیستی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • کاربرد مدل های عددی ، آزمایشگاهی و فیزیکی در طراحی و ارزیابی سازه های آبی
 • روش های زمین شناسی مهندسی و تکتونیک سد و سازه های آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • استفاده از تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک برای افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • نقش مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طراحی سازه‌های آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه های آبی
 • کاربرد مواد و مصالح نوین در سازه های آبی
 • مطالعات مرتبط با سازه‌های تاریخی آب
 • هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
 • مدیریت منابع آب بر مبنای تغییر اقلیم
 • مدیریت جامع منابع آب با رویکرد توسعه پایدار
 • ارزیابی رویکردهای مدیریتی بر بیلان هیدرولوژیک حوضه های آبریز
 • تعیین و ارزیابی پارامترهای بیلان هیدرولوژیک
 • مدیریت عرضه و تقاضای آب
 • مدیریت سیلاب و سامانه های هشدار سیل
 • کاربری اراضی در هیدرولوژی حوضه های آبریز
 • راهکارهای استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصولات کشاورزی
 • نقش کاربرد مدلسازی هیدرولوژیکی حوزه های آبریز در افزایش بهره وری مصرف آب
 • توسعه و کاربرد سیستم های پشتیبانی در تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب
 • جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب
 • آب و فاضلاب و محیط زیست
 • راهکارهای افزایش بهره‌وری در طراحی، اجرا و بهره‌برداری تأسیسات آب و فاضلاب
 • مدیریت بهینه کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 • ملاحظات اکولوژیک و محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
 • شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در آب های سطحی و زیرزمینی
 • نقش مدیریت آلودگی آب و محیط زیست در افزایش شاخص های بهداشت و سلامت جامعه
 • شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده ناشی از فعالیت های کشاورزی
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • نقش کاربرد مدلسازی انتشار آلاینده ها در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
 • پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سامانه آب و فاضلاب
 • کاربرد علوم سبز (علوم توسعه پایدار، گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و ...) در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • نقش فناوری محیط زیستی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • مطالعات محیط زیستی به‌قصد صدور مجوزهای لازم و تجاری سازی
 • استفاده بهینه از آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار
 • اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی)
 • احیا و بهبود وضعیت کمی و کیفی تالاب ها و دریاچه ها
 • آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها و مخازن آبی
 • بهره برداری پایدار از اکوسیستم های آبی
 • مدیریت یکپارچه حوضه های آبخیز
 • بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی
 • راهکارهای مدیریتی برای مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل
 • آبخیزداری و روش‌های نوین استحصال آب
 • تغذیه مصنوعی و حفاظت از آبخوان ها
 • تغییر اقلیم و مدیریت حوضه های آبخیز
 • ارزیابی فنی و محیط زیستی عملکرد پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری
 • مدلسازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
 • مدیریت جامع حوضه آبخیز با تأکید بر مسائل فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبادلات بین حوضه ای
 • فناوری های نوین در مهندسی آب
 • کاربرد فناوری نانو در افزایش بهره وری آب
 • خودکارسازی سامانه های مهندسی آب با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
 • استفاده از GIS و RS در مهندسی آب با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
 • توسعه و کاربرد مدل‌های شبیه سازی و بهینه سازی در مهندسی آب و کاربر‌د و ست کردن آنها
 • مدلسازی معکوس و تبدیلات فیزیکی و ریاضی در مهندسی آب
 • استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمایی در مهندسی آب برای افزایش بهره وری آب
 • استفاده از مهندسی کنترل و کاربرد ابزار دقیق با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
 • امکان سنجی کاربرد فناوری تله متریک در مهندسی آب
 • کاربرد فناوری های نوین در تأسیسات آب و فاضلاب
 • مباحث قانونی، سیاسی و اجتماعی در مهندسی آب
 • ارزیابی اقتصادی تولید محصول در محیط‌های فاریاب، کم‌‌آب و دیم با هدف افزایش بهره‌وری مصرف آب
 • تحلیل اقتصادی کاربرد روش های آبیاری برای‌ افزایش بهره وری مصرف آب
 • تولید محصولات استراتژیک و بهره وری مصرف آب
 • ارزش اقتصادی ملاحظات محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
 • اقتصاد و استفاده پایدار از منابع آب
 • هزینه های اقتصادی فرسایش خاک، آلودگی منابع آب و تغییر اقلیم در مقیاس حوضه های آبریز
 • کارآفرینی، تجاری سازی و تولید اشتغال در مهندسی آب
 • سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهره وری مصرف آب در کشاورزی
 • مزیت های نسبی و رقابتی در محیط های تولید محصول برای افزایش بهره وری مصرف آب
 • مسائل اقتصادی – اجتماعی، حقوق و قوانین آب
 • نقش بازار آب، تجارت آب مجازی و سیاستگذاری در افزایش بهره وری مصرف آب
 • اقتصادی نمودن عرضه و تقاضا در مهندسی آب با محور تجاری سازی
 • مهندسی رودخانه
 • مطالعات میدانی هیدرولیک رسوب در رودخانه
 • مطالعات میدانی سیلاب در رودخانه
 • مطالعات آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
 • مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
 • مطالعات مرتبط با رودخانه های مرزی
 • مطالعات محیط زیستی رودخانه
 • سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه
 • آب و خشکسالی
 • دیدگاه های نظری و کاربردی در خشکسالی
 • خشکسالی و کشاورزی
 • خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل ها و مراتع
 • مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
 • خشکسالی و آمایش سرزمین
 • اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
 • خشکسالی و تغییر اقلیم
 • پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
 • مدل‌های دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
 • خشکسالی و مدیریت منابع آب
 • خشکسالی و مدیریت خاک ورزی
 • آب و کشاورزی
 • اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی، خرد اقلیم شناسی کشاورزی)
 • تأثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی، خشکسالی، آلودگی هوا و ...)
 • بهره وری آب و امنیت غذایی
 • مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
 • نقش بنگاه‌های اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی
 • مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
 • سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم
 • مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی
 • کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه
 • موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روش‌های هوشمند، سامانه های ترویجی Agroadvisory)
 • اصلاح نژاد و کم آبی
 • زراعت و کم آبی
 • روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
 • افزایش راندمان آبیاری
 • اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
 • استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی
 • آب و هواشناسی
 • مدلسازی تبخیر تعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
 • مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
 • کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب
 • آب و زمین شناسی
 • منابع آب کارست و سازندهای سخت
 • هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
 • کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
 • فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
 • مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
 • ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
 • چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
 • پردازش، مدلسازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
 • فناوری‌های نوین در اکتشاف آب
 • تکنولوژی تعدیل آب و هوا
 • مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
 • تأثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و رواناب
 • جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
 • ایجاد افزایش بارش به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
 • صنعت کشاورزی و آب
 • مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت کشاورزی
 • بکارگیری فناوری‌های نوین در تصفیه و شیرین‌سازی آب و بازیافت پساب‌ها
 • الزامات بازیافت و کاربرد پساب‌های شهری در صنعت کشاورزی
 • استانداردهای کمی و کیفی آب در صنعت کشاورزی
 • راهبردهای توسعه پایدار در تأمین آب صنعت کشاورزی
 • تبادل آب مجازی توسط صنعت کشاورزی
 • ضرورت سازگاری صنعت با تغییرات اقلیم در کشور
 • بازنگری در الگوی کشت فضای سبز در صنعت کشاورزی
 • بکارگیری فناوری‌های نوین کاهنده مصرف آب و کاهش میزان هدررفت آب در صنعت کشاورزی
 • اقتصاد آب و محیط‌زیست در صنعت کشاورزی
 • بررسی های اقتصادی در خصوص مدیریت آب، پساب و پسماند و پدافند غیرعامل
 • و سایر محورهای مرتبط با مدیریت آب در بخش کشاورزی